Son en Breugel - Kerkplein

IDO Interkerkelijk Diaconaal Overleg, Oecumenische werkgroep

Kerkplein 7
5691BB Son en Breugel
T: 0499 471266 (ma t/m vr 09.30-12.00 uur)

Werkgroep MOV Missie Ontwikkeling Vrede

Kerkplein 7
5691BB Son en Breugel
J.B.M. Braam
I: www.heiligeodaparochie.nl